Trung tâm Nâng cao sức khỏe cộng đồng (CHP) gia nhập Mạng lưới các tổ chức xã hội vì dinh dưỡng (SUN CSA Việt Nam)

Phong trào Đẩy mạnh Dinh dưỡng toàn cầu (the Scaling Up Nutrition Movement – viết tắt là Phong trào SUN) của Liên hợp quốc được khởi xướng năm 2010 kết nối chính phủ, các tổ chức Liên hợp quốc, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các đối tác phát triển khác nhằm chấm dứt tình trạng suy dinh dưỡng toàn cầu vào năm 2030. Hiện nay đã có 61 quốc gia trên thế giới tham gia. Việt Nam gia nhập Phong trào SUN từ năm 2014 thể hiện cam kết mạnh mẽ về cải thiện dinh dưỡng bền vững.

Mạng lưới các tổ chức xã hội vì dinh dưỡng tại Việt Nam (SUN CSA Việt Nam) gồm 8 tổ chức (bao gồm Trung tâm Nâng cao Sức khỏe cộng đồng, Alive & Thrive, ChildFund, HealthBridge, Helen Keller, Plan International, Save the Children và World Vision) chính thức được thành lập vào ngày 11/07/2019 theo quyết định của VUFO-NGO.

Trung tâm Nâng cao Sức khỏe cộng đồng (CHP) hiện là tổ chức phi chính phủ Việt Nam duy nhất tham gia vào SUN CSA Việt Nam.

Mục tiêu hoạt động của SUN CSA Việt Nam là: 1) Nâng cao năng lực và tăng cường kết nối giữa các tổ chức xã hội trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng; 2) Nâng cao vai trò và tiếng nói của các tổ chức xã hội trong việc xây dựng và thực hiện chính sách và phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động cải thiện dinh dưỡng trẻ em; 3) Đóng góp vào các chương trình quốc gia nhằm cải thiện dinh dưỡng trẻ em, phụ nữ mang thai và những người nuôi con nhỏ đặc biệt ở các vùng đồng bào khó khăn và dân tộc thiểu số; và 4) Thiết lập và duy trì kết nối với mạng lưới SUN của quốc gia, khu vực, toàn cầu và các quốc gia khác (Liên hợp quốc, Nhà tài trợ, Doanh nghiệp và các nhà khoa học/nghiên cứu..).

SUN CSA Việt Nam hoạt động hướng tới Vì một thế giới không còn suy dinh dưỡng.