Tăng cường can thiệp dự phòng, phát hiện và tiếp cận điều trị sớm, tuân thủ điều trị ARV là nhóm các hoạt động sẽ mang tính quyết định để đạt được các mục tiêu 90-90-90 (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người nhiễm HIV chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp). Mời các bạn xem nội dung chi tiết của kế hoạch 90-90-90 ở 5 tỉnh thí điểm tại Việt nam. http://www.vaac.gov.vn/PortletBlank.aspx/761D665341EC425EB8D6FCFD42036BB4/View/Tin-trong-nuoc/Ke_hoach_90-90-90_se_duoc_trien_khai_thi_diem_tai_5_tinh_Dien_Bien_Son_La_Nghe_An_Thanh_Hoa_va_TPHCM/