Tên dự án: Nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa ma tuý cho trẻ em (tài trợ nhỏ)

Nơi thực hiện: TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Cơ quan tài trợ: UNODC

Đối tác: Phòng giáo dục TP. Hạ Long

Đối tượng hưởng lợi: Học sinh phổ thông trung học và phổ thông cơ sở

Thời gian thực hiện: 4/2008-9/2009

Mục tiêu: Nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa ma tuý cho trẻ mồ côi và trẻ dễ bị tổn thương, học sinh, giáo viên và nhân dân Hạ Long

Mô tả dự án: 

Ma tuý đã hoành hành ở Hạ Long trong nhiều năm. Trẻ em, đặc biệt là trẻ mồ côi và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có nguy cơ lạm dụng ma tuý. Nhằm đáp ứng nhu cầu của trẻ em về tìm hiểu ma tuý và kỹ năng phòng ngừa lạm dụng ma tuý, dự án có các hoạt động chính sau:

  • Các hoạt động truyền thông ở các trường phổ thông cơ sở ở Hạ Long, gồm cả tập huấn kiến thức và kỹ năng phòng tránh ma tuý cho giáo viên và tình nguyện viên
  • Truyền thông qua hoạt động câu lạc bộ và thăm nhà của tình nguyện viên cho trẻ mồ côi và trẻ dễ bị tổn thương ở cộng đồng.

Kết quả hoạt động:

  • Nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống lạm dụng ma túy cho 3.977 em học sinh, 151 giáo viên và 509 phụ huynh của 6 trường phổ thông cơ sở.
  • Tình nguyện viên được đào tạo về phòng chống ma túy thực hiện 2.163 lần thăm và tư vấn về phòng chống ma túy tại 507 gia đình có trẻ mồ côi và trẻ bị tổn thương tại thành phố Hạ Long.