Nâng cao năng lực phòng người lạm dụng ma túy cho 30 thành viên chủ chốt của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trường cao đẳng sư phạm và nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa lạm dụng ma túy cho 2000 sinh viên cao đẳng sư phạm Nghệ An.
Ma tuý đã hoành hành ở Hạ Long trong nhiều năm. Trẻ em, đặc biệt là trẻ mồ côi và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có nguy cơ lạm dụng ma tuý. Nhằm đáp ứng nhu cầu của trẻ em về tìm hiểu ma tuý và kỹ năng phòng ngừa lạm dụng ma tuý, dự án có các hoạt động chính sau