Buôn bán người, một vấn đề phát triển xã hội và tội phạm, đã xâm phạm những quyền cơ bản của con người và trực tiếp ảnh hưởng đến nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất là phụ nữ và trẻ em. Buôn bán người đã làm ảnh hưởng trầm trọng đến phẩm hạnh, sức khoẻ và cơ hội phát triển của phụ nữ và trẻ em