“Hồi giờ bọn em tham gia nhiều dự án, đặc biệt là tập huấn. Học thì rất bài bản nhưng về bọn em không làm theo được. Từ ngày tham gia dự án này, được học cách viết dự án, quản lý dự án. Về bọn em làm được ngay vì cách học và đào tạo rất cụ thể, dễ hiểu. Nhất là các chuyến hỗ trợ cầm tay chỉ việc”- Bạn Lại thị Hồng, Trưởng nhóm Mặt trời của bé, Hà Nội.

Tên dự án: Nâng cao năng lực cho các nhóm tự lực của NCH và MSM

Địa bạn dự án: 7 tỉnh của PEPFAR An giang, Cần thơ, Hà Nội, TPHCM, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải phòng.

Nhà tài trợ: USAID/PEPFAR thông qua dự án Sáng kiến chính sách Y tế của Abt/HPI

Đối tác: Các nhóm tự lực

Người hưởng lợi: Nhóm tự lực và thành viên

Thời gian: 2/2010-2/2012

Mục tiêu: Nâng cao năng lực của các nhóm tự lực (NTL) nhằm đáp ứng với HIV/AIDS

Mô tả:  Nâng cao năng lực cho các nhóm tự lực thông qua tập huấn và hỗ trợ tại chỗ. Các nhóm tự lực nhận được các khoản tài trợ nhỏ để nâng cao năng lực quản lý, sau đó có khả năng đăng ký tư cách pháp nhân và thực hiện các dự án tài trợ nhỏ. Các hoạt động chính:

 • Phát triển và sử dụng các công cụ thích hợp trong xây dựng năng lực cho các nhóm tự lực
 • Xây dựng chương trình đào tạo và tiến hành đào tạo các chủ đề có liên quan của các nhóm tự lực như viết đề xuất dự án, quản lý dự án, quản lý tài chính, phát triển tổ chức, xây dựng thương hiệu và khởi sự doanh nghiệp,…
 • Cung cấp và quản lý những khoản tài trợ nhỏ cho các nhóm tự lực thực hành quản lý
 • Cung cấp tư vấn và tập huấn và hỗ trợ phát triển mạng lưới cho các nhóm tự lực
 • Kết nối các nhóm tự lực với các nguồn lực có sẵn trong hạot động phòng chống HIV/AIDS và phát triển tổ chức.

Kết quả chính:

 • Xây dựng được bộ công cụ và hướng dẫn hỗ trợ cho việc chọn lựa các nhóm tự lực đủ năng lực tham gia vào các giai đoạn của tiến trình nâng cao năng lực cho các nhóm tự lực tại 7 tỉnh PEPFAR của dự án.
 • Xây dựng được 5 bộ giáo trình tài liệu tập huấn về chủ đề viết đề xuất và quản lý dự án cơ bản và nâng cao và khởi sự doanh nghiệp.
 • Tổ chức được 5 khoá tập huấn về các chủ đề trên cho 168 thành viên chủ chốt của ban điều hành các nhóm tự lực.
 • Tổ chức được 6 chuyến hỗ trợ tại chỗ về kỹ thuật cho thành viên chủ chốt của các nhóm tự lực về phát triển nhóm, quản lý thông tin và tài liệu, quản lý dự án, quản lý tài chính và khởi sự doanh nghiệp.
 • Tổ chức 01 hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thành lập và vận hành các tổ chức cộng đồng có tư cách pháp nhân.
 • Hỗ trợ các khoản tài trợ nhỏ cho các sáng kiến quản lý và khởi sự kinh doanh chop các nhóm tự lực. (mỗi sáng kiến từ 300-400USD)
 • Hoàn thiện cẩm nang quản lý nhóm cho các nhóm tự lực
 • Cung cấp hỗ trợ và kết nối nguồn lực cho các nhóm với các đối tác liên quan thông qua mạng internet/điện thoại

Học viên thảo luận xây dựng kế hoạch kinh doanh

Hỗ trợ quản lý tài liệu tại Nhóm Hoa bất tử Vân đồn- Quảng Ninh

Hỗ trợ tại nhóm Hoa hải đường- Hải phòng