Tài liệu được xây dựng nhằm hướng dẫn thực hiện vẽ bản đồ điểm nóng nhóm đối tượng nguy cơ cao lây nhiễm HIV trong một khu vực địa lý nhất định để phục vụ cho việc triển khai các can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV cũng như các hoạt động theo dõi, đánh giá chương trình
 
1. Mục đích của tài liệu
Tài liệu được xây dựng nhằm hướng dẫn thực hiện vẽ bản đồ điểm nóng nhóm đối tượng nguy cơ cao lây nhiễm HIV trong một khu vực địa lý nhất định để phục vụ cho việc triển khai các can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV cũng như các hoạt động theo dõi, đánh giá chương trình

2. Người sử dụng tài liệu
Tài liệu được biên soạn dành cho:
- Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố
- Các dự án có triển khai hoạt động can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV, theo dõi, đánh giá chương trình trong nhóm đối tượng nguy cơ cao
 
3. Nội dung tài liệu
Tài liệu gồm có các phần sau:
- Phần 1: Mục tiêu, nguyên tắc và các khái niệm sử dụng trong tài liệu
- Phần 2. Hướng dẫn thực hiện

Tải tệp tại đây
(Nguồn: www.vaac.gov.vn/)